Koncepce HMP

Zásady Koncepce vycházejí z komunikace a spolupráce se zástupci národnostních menšin a jejich organizacemi.

V roce 2007 vzniklo po rozsáhlé rekonstrukci budovy ve Vocelově ulici č. 602/3 v Praze 2 zázemí pro aktivity pražských organizací národnostních menšin v Domě národnostních menšin.

Aktualizované znění Koncepce reaguje tedy na nové institucionální podmínky a rovněž na změny ve složení zástupců národnostních menšin v Radě vlády pro národnostní menšiny, tj. rozšíření o zástupce běloruské a vietnamské národnostní menšiny, ale také na demografický vývoj s ohledem na poznatky ze sčítání lidu v roce 2011.

O výsledcích sčítání lidu více zde.

Při vědomí toho, že hlavnímu městu Praze náleží hlavní role mj. v oblasti zajištění podmínek pro výkon národnostně menšinových práv, je třeba, aby rozvíjela další směry aktivit, opatření a podpory v oblasti národnostních menšin.

Stěžejními pro přípravu veškerých koncepčních a strategických opatření, ale i návrhů a podpůrných opatření jsou tyto dokumenty:
a) Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy z roku 2014
b) Strategický plán hl. m. Prahy

Hl. m. Praha postupuje při zajišťování své politiky ve vztahu k národnostním menšinám v samostatné působnosti. Stejně jako u ostatních krajů, je i v případě hl. m. Prahy míra angažovanosti v oblasti národnostních menšin rozhodnutím kraje a rozsah opatření je tedy v jeho kompetenci.

Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy náleží klíčová rozhodnutí týkající se politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám. Úlohou hl. m. Prahy je zejména snaha o uchování kultury, tradic a jazyků jednotlivých národnostních menšin, a dále podpora aktivit, které napomáhají bezkonfliktnímu soužití národnostních menšin a majoritní společnosti.

Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám na období 2021 – 2025.