Národnostní menšiny

Hl. m. Praha se – stejně jako centrální státní administrativa – přihlásilo k čtrnácti nejvýznamnějším (nejpočetnějším) národnostně menšinovým komunitám, pro které podle zákona o Praze zřizuje Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva hlavního města Praha.

Co je národnostní menšina a kdo je příslušníkem národnostní menšiny?

Na webu Praha národnostní vám představíme základní pojmy a národnostní menšiny.

Vymezení pojmů „národnostní menšina“ a „příslušník národnostní menšiny“ stanoví zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně § 2 zní:

Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.“

„Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, jenž se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími občany, kteří se hlásí ke stejné národnosti.“

Jde o běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou a vietnamskou menšinu.

Židovská komunita se hlásí převážně k náboženské identitě, k národnostně menšinovým právům přistupuje odděleně (tj. konzumuje především právo na vzdělávání a právo na uchování a rozvoj kultury), proto je k ostatním národnostním menšinám připojena.

Organizace Lužických Srbů je podporována v rámci dotačního programu hl. m. Prahy pro kulturní aktivity organizace.