Oddělení národnostních menšin a cizinců MHMP

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy se oblastí národnostních menšin zabývá oddělení národnostních menšin a cizinců, které je součástí odboru kultury a cestovního ruchu.

Struktura oddělení národnostních menšin a cizinců:
– vedoucí oddělení
– specialista národnostních menšin
– romská koordinátorka
– specialista integrace cizinců
– referentka – granty

Kontakty:
odbor kultury a cestovního ruchu MHMP – oddělení národnostních menšin a cizinců
E-mail: narodnostni.mensiny@praha.eu

Oddělení koordinuje realizaci aktivit a opatření vtahujících se k oblasti národnostních menšin, které jsou stanoveny Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. Jedná se zejména o podporu činnosti organizací národnostních menšin působících na území hl. m. Prahy, a to rovněž prostřednictvím samostatného dotačního programu. Spolupracuje s těmito organizacemi za účelem zvýšení informovanosti široké veřejnosti o národnostních menšinách v ČR. Komunikuje se všemi dotčenými subjekty, aby bylo možné zajistit potřebné kroky týkající se různých aspektů života národnostních menšin.

Klíčovým partnerem je Dům národnostních menšin, o. p. s., který byl založen hl. m. Prahou za účelem realizace aktivit v oblasti výkonů práv příslušníků národnostních menšin na území hl. m. Prahy. Dále Dům národnostních menšin, o. p. s., zajištuje prostor pro rozvoj činnosti organizací jednotlivých národnostních menšin a vytváří předpoklady pro ochranu zájmů národnostních menšin, které žijí na území ČR a rozvíjí své aktivity v hlavním městě.

Jednou z priorit hl. m. Prahy je podpora aktivit (projektů) národnostních menšin formou dotačního programu. Jedná se o aktivity kulturního, společenského, vzdělávacího a publikačního charakteru vedoucí k obohacení společnosti v metropoli.

Další prioritou hl. m. Prahy je spolupráce a finanční podpora Domu národnostních menšin jako centra národnostně menšinových kultur.

Chtěli byste vědět, z čeho priority vycházejí?

Priority vycházejí z Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám na období 2021 – 2025.

Chtěli byste se o národnostních menšinách působících v Praze dozvědět více? Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy.