Setkání národnostních menšin

Ve spolupráci se zástupci národnostních menšin věnuje hl. m. Praha pozornost vzájemné výměně odborných informací vztahujících se k tématu národnostních menšin. Proto se každoročně na podzim pořádá Setkání národnostních menšin. V jeho rámci je vždy realizována mezinárodní konference na závěr doplněná doprovodnou kulturně-společenskou částí.

Setkání národnostních menšin se vyvinulo z původně dílčích aktivit hl. m. Prahy zaměřených převážně na prezentaci národnostních kultur, jako byl seminář nazvaný Praha a národnosti. Ten se uskutečnil 19. 3. 1998 v zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy a soustředil se zejména na školství, kulturu a život národnostních menšin působících na území hl. m. Prahy. Jednalo se ve své podstatě o první akci tohoto druhu, na které mohly národnostní menšiny prezentovat výsledky své práce na území hl. m. Prahy. Na toto setkání navázal např. seminář Politika Prahy a dalších statutárních měst ve vztahu k národnostním menšinám v roce 2002.

Setkání národnostních menšin je významnou událostí nejen z hlediska prezentace činnosti pražských organizací národnostních menšin. Umožňuje také odborníkům, zástupcům národnostních menšin, studentům, ale i ostatním zájemcům o danou oblast, aby se zapojili do odborné diskuse na témata vztahující se k historii, současnosti, ale i budoucnosti týkající se národnostních menšin a tím i celé společnosti.

Hl. m. Praha na realizaci setkání spolupracuje se zástupci národnostních menšin, Dům národnostních menšin zajišťuje celou akci. Vedle DNM je s ohledem na výběr tématu konference vybrán vždy další spoluorganizátor, který je odborným garantem vědecké části konference. Hl. m. Praha tak doposud spolupracovalo v návaznosti na témata konference a odborných referátů například s Velvyslanectvím Kanady pro Českou republiku v Praze, Etnologickým ústavem AV ČR, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze apod.

Významná je i kulturně-společenská část akce, která nabízí prostor pro neformální setkání, které je často spojené s ukázkami tradičních hudebních a tanečních souborů menšin.

Z hlediska přípravy koncepčních materiálů, ale i jednotlivých opatření a návrhů vztahujících se k národnostním menšinám, jsou velmi důležité nové poznatky a výstupy z konference. Hl. m. Praha chce i nadále spolupracovat s národnostními menšinami – a s vedením DNM – na realizaci Setkání národnostních menšin. Při výběru témat by měl být vždy reflektován aktuální vývoj v dané oblasti, ale rovněž připomínána vazba na historické skutečnosti, které jsou významné pro pochopení souvislostí a kontextu vztahujících se k jednotlivým tématům. Záměrem je připravit z konferencí sborníky příspěvků, tj. výstupy pro další zájemce o danou problematiku (zejména studenty). Sborníky budou přístupné v Knihovně a vzdělávacím centru DNM a v elektronické podobě na webových stránkách hl. m. Prahy.