O nás

Vítáme vás na webové stránce Praha národnostní hlavního města Prahy týkající se oblasti národnostních menšin. Praha národnostní je určena nejen pro všechny národnostní menšiny žijící na území hlavního města Prahy, ale i pro odbornou a širokou veřejnost.

Webovou stránku spravuje oddělení národnostních menšin a cizinců hlavního města Prahy.

Příslušníci národnostní menšiny se odlišují od ostatních občanů zpravidla etnickým původem, jazykem, kulturou, tradicemi a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. Společně usilují o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a ochranu zájmů jejich společenství, jež se historicky utvořilo. Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími lidmi, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Hlavní město Praha má mezi obyvateli přes pět procent jiné národnosti, než české, což znamená významné obohacení v kultuře a dalších hodnotách.

Praha národnostní je určena v první řadě pro národnostní menšiny žijící v Praze. Určena je ale také pro ty, kteří se o ně zajímají, studenty, odborníky a širokou veřejnost.

Naleznete zde informace o jednotlivých národnostních menšinách, pořádaných akcích a aktivitách, které vám jednotlivé národnostní menšiny přiblíží. Můžete se tak s jejich kulturou blíže seznámit. Na webové stránce jsou také informace k dotačnímu programu HMP v oblasti národnostních menšin, přehled poskytnutých finančních prostředků HMP na aktivity národnostních menšin v minulých letech, Koncepce politiky ve vztahu k národnostním menšinám, legislativní dokumenty vztahující se k oblasti národnostních menšin, zápisy z Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hlavního města Prahy (i pozvánky), informace k agendě romského koordinátora HMP a mnoho dalšího.

Děkujeme autorům všech fotografií z Domu národnostních menšin, o.p.s. a fotografií autorů jednotlivých národnostních menšin pořízených na jejich kulturních akcích. Děkujeme!

Přejeme vám příjemné čtení v této zajímavé oblasti!

Mgr. Jana Hajná
vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců HMP