Alt popisek pro hlavní fotku

Strategie romské integrace v hlavním městě Praze pro roky 2022 – 2030

 

Dne 8. 9. 2022 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy historicky první dokument, který se samostatně věnuje tématu romské integrace, konkrétně Strategii romské integrace v hlavním městě Praze pro roky 2022 – 2030 (dále jen „SRI“).

 

Potřeba zpracování SRI, vznikla na základě všech odborných diskuzí a výstupů při práci na aktualizaci Koncepce politiky hlavního města Prahy ve vztahu k národnostním menšinám na období 2021-2025.

Rovněž bylo s ohledem na výraznou potřebu řešení sociálních záležitostí pověřeno zpracováním Strategie Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace HMP. Tato organizace bude současně klíčová pro zabezpečení koordinace implementace SRI a spolupráci s oddělením národnostních menšin a cizinců KUC MHMP (zejména prostřednictvím romského koordinátora).

Primární cílovou skupinou opatření SRI jsou Romové, žijící na území HMP, přičemž Romem je myšleno člověk, který se za Roma buď považuje sám, nebo jej za něj považuje jeho okolí, nikoli tedy pouze člověk, který se hlásí k romské národnosti (kupříkladu při sčítání lidu). Sekundárně se ale některá opatření dotknou i dalších lidí, potýkajících se s obdobnými problémy či vykazujícími obdobné potřeby (například lidí v sociálním vyloučení, příslušníků tzv. kultury chudoby, obětí předsudečného násilí nebo diskriminace apod.).

 

Strategie je rozdělena do tří komplementárních větví:

1) větev sociálně integrační (oblasti 1 – 4, tedy témata vzdělávání, volný čas, rodina, zaměstnanost, bydlení, zdraví, bezpečí, sociálně nežádoucí jevy), v níž jsou cílovou skupinou primárně sociálně vyloučení Romové, ale sekundárně i další sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé hlavního města Prahy; obecně platí, že tam, kde se jedná o sociální vyloučení podmíněné etnicitou, budou aktivity směřovány výhradně na Romy, pokud se jedná o sociální vyloučení zapříčiněné širší paletou příčin, jsou aktivity navrženy systémově tak, aby byly dostupné všem potřebným;

2) větev boje proti diskriminaci, stereotypům, anticiganismu a předsudečnému násilí (oblast 5);

3) větev etnické emancipace a participace Romů na veřejném životě (oblast 6); cílovou skupinou zbylých dvou větví jsou opět primárně všichni Romové na území hl. m. Prahy bez ohledu na jejich socioekonomické postavení; v případě druhé větve lze ale cíle a opatření vztáhnout opět i na další skupiny obyvatel, tentokrát ty, které čelí diskriminaci či předsudečnému jednání.

 

Zdroje financí jsou navrženy u každého jednotlivého kroku. Lze je rozdělit do těchto skupin:

a) Dotace HMP na sociální služby (krajská síť sociálních služeb)

b) Dotace HMP v podobě dotačních programů vypisovaných jednotlivými odbory MHMP

c) Dotační programy městských částí

d) Prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (zejména OPZ+, OPJAK, IROP)