Tuzemské legislativní dokumenty


Tuzemská legislativa

Základní ochranu práv národnostních menšin v České republice stanoví ústavní zákony – Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Právní rámec pak tvoří tzv. menšinový zákon a řada souvisejících zákonů. Podmínky výkonu národnostně menšinových práv upravuje rovněž zákon o hl. m. Praze, který v paragrafu 78 odst.2 stanoví:

„Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje Zastupitelstvo hlavního města Výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního právního předpisu; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.“

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin (menšinový zákon)

Tento zákon upravuje práva příslušníků národnostních menšin a působnost ministerstev, jiných správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků (dále jen „orgány veřejné správy“) ve vztahu k nim.

Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.

Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Příslušníkům národnostních menšin se zaručuje jednotlivě nebo společně s jinými příslušníky národnostní menšiny výkon jejich práv stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy či mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, kterými je Česká republika vázána.

Výkon práv příslušníků národnostních menšin nesmí být omezován nebo znemožňován.

Menšinový zákon česky

Bělorusky

Bulharsky

Francouzsky

Chorvatsky

Maďarsky

Německy

Polsky

Romsky

Rusínsky

Rusky

Řecky

Slovensky

Ukrajinsky

Jednotlivá práva (uvedená v Hlavě II zákona) jsou okomentována ZDE.

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších úprav.

Nařízení vlády č. 98/2002 (anglicky).
Government Decree which determines the conditions and way of providing grants from the State Budget for the activities of members of national minorities and the support of integration of members of the Roma community

Nařízení vlády č. 98/2002 (německy)
REGIERUNGSVERORDNUNG durch die die Bedingungen und die Art und Weise des Gewährens von Bezuschussungen aus dem Staatshaushalt für Aktivitäten von Angehörigen von nationalen Minderheiten und zur Förderung der Integration von Angehörigen der Romakommunität festgelegt werden.

Nařízení vlády č. 98/2002 (francouzsky)
DÉCRET par lequel le gouvernement ordonne les conditions et la manière de l’octroi de subventions du budget de l’Etat destinées aux activités des membres des minorités nationales et pour le soutien de l’intégration des membres de la communauté rom

Výčet zákonů s menšinovými ustanoveními