Agenda romského koordinátora

Hl. m. Praha speciálně pro práci s romskou komunitou vyčlenila samostatného pracovníka, kterým je romský koordinátor. Největší koncentrace romské komunity je v MČ Praha 3, 4, 5, 7, 8 a 14.

Od září 2014, kdy bylo zřízeno samostatné oddělení národnostních menšin a cizinců (Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2341 ze dne 2. září 2014), je jeho součástí.

Hl. m. Praha si uvědomuje specifickou situaci romské národnostní menšiny, jejíž problémy jsou ve velké míře sociálního charakteru. Vedle pozice romského koordinátora tak připravuje hl. m. Praha ještě zřízení pracovního místa terénního pracovníka, který se bude zabývat prací s romskou komunitou.

Krajský koordinátor se řídí Metodikou k zabezpečení výkonu agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti. Tuto metodiku vypracovala Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR v souvislosti s plněním strategických cílů Strategie romské integrace do roku 2020.

Krajský koordinátor spolupracuje, poskytuje nebo zprostředkovává metodické vedení romským poradcům či pracovníkům pověřeným agendou romských záležitostí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Poradním orgánem pro záležitosti romské národnostní menšiny, které se vztahují zejména k otázkám zaměstnávání a vzdělávání Romů, problematikou bydlení, sociálními problémy apod. je Poradní sbor pro záležitosti romské menšiny. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých MČ Praha 1–22, zástupci romských a proromských nevládních neziskových organizací a institucí, kterých se daná oblast dotýká. Na území hl. m. Prahy pracuje řada romských a proromských organizací, jež se věnují sociálnímu a právnímu poradenství, vzdělávání a zaměstnávání Romů, ale i rozvoji kultury a tradic.