Alt popisek pro hlavní fotku

Podání návrhu na jmenování člena Výboru za národnostní menšinu

 

Nově z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 vyplývá, že hlavní město Praha nemá povinnost zřídit výbor pro národnostní menšiny (viz také Metodika k posuzování podílu občanů hlásících se k jiné národnosti než české pro ustavení výborů pro národnostní menšiny a pro označování ulic v jazyce národnostní menšiny), přesto však Zastupitelstvo hl. m. Prahy projevilo zřízením uvedeného Výboru zájem navázat na dosavadní praxi a politiku města ve vztahu k národnostním menšinám.

Do datových schránek a na sídelní adresy pražských organizací národnostních menšin byl odeslán průvodní dopis s informací, že je aktuálně možné podávat nominace na členy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za jednotlivé národnostní menšiny, a to do 3. 2. 2023 na adresu:

 

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor “Kultury a cestovního ruchu“ – oddělení národnostních menšin a cizinců

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1